Algemene Voorwaarden

Artikel 1: definities

1.1   De Fotograaf: Naomi Banken Fotografiek, Private Weg 15, 1981 Hofstade.
1.2  De koper: De natuurlijke persoon die de diensten van Fotografiek inhuurt om een creatie te maken in zijn naam en opdracht.
1.3  De creatie: Allesomvattende term voor elke (audio)visuele uitvoering of interpretatie van artistiek karakter. Het zij digitaal of op een drager. (Foto, lay-out, fotobewerking, schets, logo, ontwerp, montage, en andere)

 

Artikel 2: offertes

2.1   Offertes opgemaakt door Naomi Banken Fotografiek zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen.
2.2  Fotografiek is slechts gebonden aan de opdracht nadat de offerte uitdrukkelijk en schriftelijk werd bevestigd aan de fotograaf.
2.3  De prijzen kunnen elk moment worden aangepast. De prijs die de klant krijgt op het moment van de boeking, blijft echter ongewijzigd ongeacht eventuele prijsstijgingen.

 

Artikel 3: kwaliteit van de creatie

3.1  De fotograaf verklaart naar eigen normen, kwalitatieve creaties te maken en deze ook in zijn eigen stijl te bewerken. De fotograaf heeft het recht om alles dat bij de opdracht niet uitdrukkelijk is omschreven, naar eigen technisch en creatief inzicht uit te voeren.
3.2 De geleverde creaties van de fotograaf zijn altijd een inspanningsverbintenis en kunnen geenszins als een resultaatsverbintenis gekwalificeerd worden.
3.3 De foto's worden geleverd in jpg formaat, en mogen niet verder bewerkt worden met filters of andere.
3.4 Uit alle gemaakte foto's maakt de fotograaf een selectie. Deze foto's worden vervolgens bewerkt in de stijl van de fotograaf. De foto's die de selectie niet haalden en de onbewerkte foto's kunnen onder geen beding verkregen worden.
3.5 In de prijs is een galerij met foto’s in klein formaat inbegrepen. Deze foto’s zijn beschermd met een watermerk en mogen enkel in die staat hergebruikt worden. Indien ze gepost worden op facebook of andere sociale media, mag het watermerk er onder geen beding afgesneden worden. De onbeschermde foto’s in hoge resolutie kunnen apart gekocht worden. Deze foto’s in groot formaat zonder watermerk mogen niet gepubliceerd worden op sociale netwerksites, enkel de daarvoor bedoelde foto’s met watermerk mogen hiervoor gebruikt worden.

 

Artikel 4: grafische creatie

4.1  Het ontwerp van grafisch werk (lay-out fotoboek, kaarten e.d.) moet steeds betaald worden, ook als het werk niet gedrukt wordt. De bestanden van dit werk worden niet vrijgegeven, grafisch werk gemaakt door Fotografiek kan enkel via ons gedrukt worden.

 

Artikel 5:  levering

5.1  De levertermijn is slechts indicatief en zonder verbintenis
5.2 De fotograaf behoudt het recht om het resultaat van de opdracht pas af te leveren nadat het volledige factuurbedrag werd betaald.
5.3 Goederen worden steeds verzonden op risico van de koper. De fotograaf kan niet aansprakelijk gesteld worden bij enig verlies of beschadiging.

 

Artikel 6: Annulering van de opdracht

6.1 In geval van annulering van de opdracht door de koper, heeft de fotograaf – behalve in geval van overmacht – recht op een forfaitaire schadevergoeding.

            24u voordien: minstens 20% van de overeengekomen prijs.

            48u voordien: minstens 15% van de overeengekomen prijs.
Het voormelde doet geen afbreuk aan het recht van de fotograaf om de werkelijk geleden schade/ gederfde winst te bewijzen en
te vorderen.
6.2 Het betaalde voorschot is niet terug betaalbaar.

 

Artikel 7: Aansprakelijkheid

7.1  De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor gebeurlijke ongevallen.
7.2 De fotograaf kan in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor het falen van het materiaal waarmee hij de opdracht uitvoert.

 

Artikel 8: Auteursrecht

8.1 De fotograaf behoudt ten alle tijden het auteursrecht op zijn creaties. Negatieven, lay-outs, schetsen, digitale bronbestanden en anderen blijven steeds eigendom van de fotograaf.
8.2 De creaties van de fotograaf kunnen in geen geval en op geen enkele wijze zonder voorafgaandelijke, schriftelijke toestemming aan derden worden overgedragen.
8.3 Een creatie gemaakt door Fotografiek kan ten allen tijden gepubliceerd worden op website, blog en facebook. Indien u dit niet wenst, gelieve de fotograaf hiervan op de hoogte te brengen.

 

Artikel 9: Gebruiksrecht

9.1 Met uitzondering van eigen gebruik, is elke reproductie, publicatie, tentoonstelling of ander gebruik verboden, behoudens voorafgaandelijk schriftelijke toestemming van de fotograaf. Het schriftelijk verkregen gebruiksrecht is niet overdraagbaar aan derden.
9.2 Foto’s die –mits voorafgaandelijke schriftelijke toelating – voor professionele, commerciële of non-profit doeleinden gebruikt worden moeten steeds volgende copyright formule vermelden © Naomibanken.be 2018 en verwijzen naar de website www.naomibanken.be
9.3 Behoudens schriftelijke toestemming is het niet toegestaan om de gemaakte creaties te bewerken en publiceren in elke andere vorm dan aangeleverd.

 

Artikel 10: Klachten

10.1  Om geldig te zijn moeten klachten aangetekend en binnen de 48u door de koper aan de fotograaf zijn verbonden.
10.2 De geleverde creaties die het onderwerp zijn van een klacht moeten door de koper in de geleverde hoedanigheid worden teruggegeven aan de fotograaf.
10.3 De aansprakelijkheid is steeds beperkt tot rechtstreekse schade met uitsluiting van gevolgschade, en is steeds beperkt tot een bedrag gelijk aan de waarde van de bestelde creatie.

 

Artikel 11: betaling

11.1 Foto's worden pas bewerkt en doorgestuurd nadat het volledige bedrag van de fotosessie betaald is. Indien de sessie niet volledig betaald is binnen 14 dagen, worden de foto's gearchiveerd en kunnen ze enkel nog verkregen worden mits een toeslag.
11.2 De betalingstermijn voor facturen bedraagt 14 dagen.
11.3 Facturen die op de vervaldatum niet betaald werden, zijn vanaf dat ogenblik en zonder ingebrekenstelling onderworpen aan een intrest van 1,5% per maand. Daarenboven zal het bedrag van de factuur, van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met een som gelijk aan 15% van het factuurbedrag met een minimum van 150 euro. Deze verhoging is gerechtvaardigd wegens de last, de moeilijkheden, de kosten van de briefwisseling, tijdverlies, boekhoudkundige moeilijkheden en andere gebreken betreffende het niet beschikken over het niet-betaalde bedrag.
11.4 Wanneer moet worden overgegaan tot invordering langs gerechtelijke weg, zijn alle invorderingskosten en andere kosten integraal voor de koper.
11.5 Betwistingen vallen onder de bevoegdheid van de rechtbank van Mechelen naar gelang de materiële bevoegdheid.